Odin-nl

Odin

Een mythologische

wandeling

200 bladzijden, paperback
ISBN: 978-3-7386-0476-4
€ 9,90

Over Odin, de oppergod in de Skandinavische mythen en sagen uit de tijd van de Vikingen kan een heleboel worden verteld. Er zijn weliswaar al hele boeken over hem geschreven, maar weinige ervan beperken zich tot zijn oorsprong: de Noordse mythologie en wat daarvan voorkomt, zijn meestal weinige fragmenten. In dit boek staat de ‘mythologische’ Odin centraal – zijn handelen en zijn verbindingen met andere goden. Met behulp van veel citaten uit de oude geschriften uit de middeleeuwen wordt een beeld van Odin geschetst zoals dat in die oude literatuur wordt geboden. De vele illustraties ondersteunen daarbij de tekst en in een aantal gedichten reageert de schrijver op enige presentaties uit de mythologie, waarbij voor ogen moet worden gehouden, dat die mythen alle mensenwerk zijn.

Bestellen kan hier direct bij de schrijver, boeken worden op wens door hem gesigneerd:

De meeste oordelen over boeken komen van mensen die ze niet hebben gelezen.

wodan-nl

Het Mercurius-Wodan

complex

156 pages, paperback
48 illustraties
ISBN: 9789085482819
€ 14,95

Ongeveer tweeduizend jaar geleden schreef de romeinse geschiedsschrijver Tacitus, dat de Germanen boven alles Mercurius vereerden. Daarmee bedoelde hij een germaanse god die hij met Mercurius gelijkstelde. Omdat Tacitus de naam van die god niet noemde, moest deze geïnterpreteerd worden. Na een flink aantal eeuwen was men het er over eens, dat het Wodan moest zijn. Ook tegenwoordig wordt dit als vanzelfsprekend aangenomen. Hier wordt deze opvatting getoetst aan de hand van de oude bronnen – de uitkomst stelt grote vraagtekens bij die vastgeroeste zienswijze. Dit boek vereist de bereidheid om platgetreden paden te verlaten om ogenschijnlijke vanzelfsprekendheden onvooringenomen op de proefstand te stellen.

Bestellen kan hier direct bij de schrijver, boeken worden op wens door hem gesigneerd:

nerthus-nl

De Nerthus claim

160 pagina’s paperback
ISBN 978-90-8548-298-7
€ 14,95

Nauwelijks enig ander document uit de tijd van het Romeinse imperium van bijna tweeduizend jaar geleden heeft bij ons zo sterk de aandacht getrokken als de Germania van Tacitus. Juist uit deze ethnografische verhandeling kennen we de naam Nerthus, een godin, die door zeven kleinere stammen der Germanen zou zijn vereerd. Veel wat in de Germania staat wordt inmiddels echter in twijfel getrokken. Het origineel is verdwenen. De bestaande copieën werden van oudere, eveneens verdwenen copieën overgeschreven en deze zijn niet gelijk aan elkaar. Ook daarom bestaan er veel vraagtekens over dat geschrift in het algemeen en speciaal ook met betrekking tot de godin Nerthus. Dit boek probeert daar tegenover enige uitroeptekens te zetten, soms met een uitdagende ondertoon.

Bestellen kan hier direct bij de schrijver, boeken worden op wens door hem gesigneerd:

Cover.inddNehalennia –

Godin van de zeekust

264 pagina’s, paperback
Rijk geillustreerd met vele afbeeldingen (waarvan 31 in kleur) en kaarten
Books on Demand, 21 juni 2016
ISBN: 978-3 -7412-2629-8
€ 16,00

De wens naar welstand en bescherming tegen de verwoestende krachten van de natuur is van alle tijden. Een kleine tweeduizend jaar geleden werd aan de Noordzeekust in het zuiden van wat nu Nederland is, een godin vereerd, die men voor die beide wensen verantwoordelijk hield. Nehalennia, oftwel: zij, die aan de kust woont, had daar haar tempels, waarin Germanen, Kelten en Romeinen beloofden haar te beschenken, wanneer ze onder haar bescherming veilig van de gevaarlijke oversteek naar Engeland waren teruggekeerd, en, in de meeste gevallen, ook goede zaken hadden gedaan. Een rijke schat aan votiefstenen, waarin de dank van de schenkers aan Nehalennia is ingegraveerd, tonen dat overduidelijk aan. Dit boek toont en beschrijft veel van die altaarstenen en schetst een beeld van de situatie in dit grensgebied van het Romeinse Imperium.

In deze tweede, uitvoerig bewerkte en geactualiseerde uitgave zijn o.a. de verhalen, de reisbeschrijvingen en de informatie m. b. t. huidige paganistische verering van Nehalennia uit de eerste uitgave verwijderd, waardoor de focus geheel op de gevonden votiefaltaren is komen te liggen.
De auteur heeft zijn schrijversnaam GardenStone laten vallen omdat het niet de gehoopte privacy opleverde.

.

Bestel
Gedachteloos, verstrooid lezen is hetzelfde als wandelen in een mooi landschap met een doek voor je ogen. (Hermann Hesse)

groep

Nehalennia altaren in het  Rijksmuseum van Oudheden te Leiden

.

odinmimirnl

Godenboekje

Goden van de Lage Landen

Vereerd door Friezen, Bataven en
andere Germaanse volken

140 bladzijden, paperback
BoD – Books on Demand, 2015
ISBN 978-3-7386-5431-8
€ 9,90

Met dit boekje wordt aan de herhaaldelijk geuite navraag voldaan naar de namen, beschrijvingen en, voor zover voorhanden, afbeeldingen van goden en godinnen die werden vereerd op wat nu Nederlandse en Vlaamse bodem is. …

Bestel

.

In de Engelstalige afdeling van Boudicca’s Bard worden de boeken van GardenStone die in het Engels werden geschreven voorgesteld en de boeken in het Duits in de Duitstalige site.

trennlinie1